باشگاه وفاداری بیماران

هدف از ایجاد باشگاه وفاداری بیماران، یکپارچه سازی اطلاعات مراجعین قبلی و برقراری ارتباطی پایدار به منظور افزایش وفاداری آنان می باشد. شکل دهی پایگاهی جامع از مشتریان قبلی و فعلی پزشک علاوه برداشتن کارکردهای گسترده ی تبلیغاتی موجب افزایش اعتبار پزشک و جلب رضایت و اعتماد مراجعین خواهد شد.

صدور کارت های اختصاصی برای مراجعین مطب، امکان اعطای تخفیف برای مراجعات آتی و همچنین ارجاع آنها به سایر مراکز طرف قرارداد را میسر خواهد کرد. 

اهداف اصلی باشگاه وفاداری بیماران

 

تبلیغات و بازاریابی

سنجش رضایت بیماران

مدیریت ارتباط با بیماران

کاهش هزینه های تبلیغاتی

افزایش رضایت و وفاداری بیماران

معرفی خدمات و محصولات جدید

ایجاد بانک اطلاعاتی قوی از مراجعین جدید

توسعه دانش بیماران نسبت به خدمات مطب درمانی