سامانه مشاوره آنلاین (مطب آنلاین)

درسال های اخیرخدمات مشاوره ی آنلاین با استقبال بی نظیر مردم در کشورهای توسعه یافته مواجه شده است. این خدمات در بستر فضای مجازی و با بهره گیری از فناوری روز، ارائه ی خدمات را در زمینه های گوناگون از جمله بخش سلامت و درمان سرعت بخشیده است.

 

مزایای بهره گیری از خدمات مشاوره ی آنلاین

  • مشاوره آنلاین گزینه ای مناسب برای مناطق دور افتاده است
  • مشاوره آنلاین ارائه ی دسترسی برای کسانی که دارای محدودیت های فیزیکی هستند
  • مشاوره آنلاین سهولت دسترسی برای همگان و موجب صرفه جویی اقتصادی است
  • درمان آنلاین اطلاعات را برای همه قابل دسترس می کند
  • مشاوره آنلاین می تواند به عنوان ابزاری اموزشی عمل نماید
  • مشاوره آنلاین مراجعین پزشک را محدود به یک شهر نمی کند
  • عدم نیاز به حضور در مطب پزشک وجلوگیری از ازدحام بیماران در مطب
  • مشاره آنلاین به پزشک کمک می کند بیماران بیشتری را معاینه نماید